Hjem
Topografi Temaer Nyeste artikler Kontakt Links


Regler for gilder i Skeby og Otterup Sogne

Det gik lystigt til midt i 1800-tallet. De unge forstod at more sig – ofte flere dage i træk. De ældre beklagede ungdommen og ønskede at indskrænke morskaben. Pastor Hansen i Skeby udfærdigede derfor et sæt regler for ungdommens og tjenestefolkenes gilder.

Sogneforstanderskabet (senere kaldet sognerådet) var samlet til årets første møde den 17. januar 1843, hvor reglerne blev drøftet. Reglerne blev godt modtaget, de blev vedtaget og ført ind i forhandlingsprotokollen således:

1.
Julegilderne for ungdommen skal for fremtiden kun være 6 for hver by og lag i Skeby og Otterup Sogne, begynder kl. 6 og musikken ophører og alle går hjem kl. 12 nat.

2.
Et fastelavnsgilde må holdes for hver by og lag, det må begynde kl. 2 eftermiddag og går hjem kl. 2 nat, ingen riden eller gående fastelavnsløben må finde sted.

3.
Om sommeren må ikke holdes højere end et gilde hver måned, begynde kl. 3 eftermiddag og går hjem kl. 2 nat.

 


4.
Ved disse gilder må udskænkes til hver karl 2 a 3 snapser brændevin, og til karle og piger det fornødne øl og smørrebrød. Ingen fuldskab må finde sted og skulle nogen befinde sig drukken, må den Mand hos hvem gildet er, befale ham at gå hjem.

5.
Spilles kort ved gilderne, så må det være enten for pladser eller ganske lavt spil, som 15 streger om 1 eller 2 skilling, ingen tjenestekarl må spille sin løn eller klæder bort.
3 kort og 6 sk. eller 3 kort og 3 mk, er spil for hvilket vedkommende pådrager sig stor mulkt, skulle nogen karl tabe over 2 eller 3 mark i kortspil, så skal manden hos hvem der spilles, befale spillet hævet, ellers pådrager han sig selv mulkt.

6.
Ingen lørdag eftermiddag eller nat må disse holdes, for at ungdommen kan være skikket til at besøge Guds hus, men gilderne må holdes søndag eftermiddag og andre dage og helligdage efter endt gudstjeneste. Manden hos hvem gilderne er, må vide til bestemt tid at tilkendegive for ungdommen at gildet ophører, for at de kan være skikket til at arbejde den næste dag.

Ingen unge må svire lørdag eftermiddag eller nat!

7.
Oldermanden har efter loven tilladelse til at skænke det fornødne øl og brændevin for de gårdmænd og husmænd som møde tilsammen i et eller andet anliggende, han må også overlade til beboerne enkelte pægle og flasker brændevin for betaling: men han må ikke sælge til ungdommen eller tjenestefolk brændevin for betaling som de bringer med hjem.

8.
Indfinder Ungdommen sig hos oldermanden, så må han kun i det højeste udskænke til dem 1 a 2 snapse, og han må ikke tillade at de bliver siddende hos ham for at spille kort og svire. Ligeså må han vide at han efter loven ikke må tillade nogen mand i sognet at blive siddende hos ham længer end til kl. 10 om aftenen, overtrædelse heraf belægges med mulkt.

9.
Ingen mænd i sognet må ryge tobak i deres udhuse ved røgtning af kreaturer, eller under tærskningen, endnu mindre må de tillade deres tjenestefolk det, ej heller må der ryges tobak i gården eller uden om gården, hvor altid tørt foder henligger; men tobaksrygning skal ske i stuerne, ej heller må de lægge den varme aske som de udtager om morgenen fra skorstenen på møddingen imellem foderet; men lægge den for sig selv på et passende sted, hvilket strider imod brandanordningen, og hvorved hele byer kan udsættes for ildebrand.

10.
Sogneforstanderskabet og sognefogderne har at påse, at disse bestemmelser og vedtægter overholdes, ligeså har de at påse at ingen andre i sognene holder kro, eller utilladelige sammenkomster med svir og kortspil.
I tilfælde af overtrædelse, har de at tilkendegive det for vedkommende, og frugter dette ikke, må de ufortøvet anmelde det for formanden, som straks skal ved Herredsfogeden besørge dem tiltalt og mulkteret.

11.
Endelig har sogneforstanderne og sognefogeden at bekendtgøre dette dokuments indhold en gang i udgangen i hvert år for alle sognebeboerne hos oldermanden, at ingen skal beråbe sig på at være uvidende om forstanderskabets og sognets bestemmelser og vedtægter, og opbevare dokumentet hos den ældste af sogneforstanderne i hvert sogn. En udskrift af forhandlingsprotokollen om disse vedtægter er meddelt til hvert sogn.

Sådan!