www.nordfynsk.dk

Lærer i Lunde på Nordfyn 1863-1911

 

Jacob Krag Nielsen var lærer i Lunde gennem 48 år. På opfordring af førstelærer H.C. Jensen i Gyngstrup nedskrev Jacob Krag Nielsen en beretning om sin lærergerning i Lunde, som blev modtaget i Gyngstrup i februar 1912.

Den 26. nov. 1863 kom jeg gående til Lunde fra Odense og nåede hertil ved middagstid under kirkeklokkens ringning og hilst af skoledrengenes glade tilråb fra tårnet, hvor de var flokkedes for at være med ved ringningen for Frederik den 7., der var død den 13. november på Lyksborg.
Jeg kom netop fra samme egn, men fra den modsatte side af Flensborg Fjord, fra landsbyen Rinkenæs, hvor jeg havde været andenlærer fra 9. september 1862.

Det var en grå og trist novemberdag, jeg gik herud efter at have overnattet på den gamle postgård ved Frue Kirke, og vejen var meget slet, især fra Lumby Mølle.
Af folk var meget få at se, indtil jeg nåede den gamle træbro over Lunde Å og passerede de gamle, tarvelige huse og blev vist vej om til degneboligen, hvor jeg traf gamle Heiden, og præstegården, hvor præsten Hofman (Bang) havde konfirmanderne samlede.
Kl. 3 kom jeg til Lumby, hvor jeg hilste på provst C. Hald, og nu gik jeg til Stige Skole, hvor jeg traf min kære, gamle lærer P.A. Lassen, en sønderjyde, der var andenlærer i Kølstrup, da jeg kom i skole ved maj 1847. Hans hustru var en præstedatter her fra Lunde. Hos dem blev jeg om natten og tit derefter gæstede jeg de herlige folk, indtil de begge døde i Stige Skole med kort tids mellemrum i 1882, og de blev begge begravede på Lumby kirkegård.

Den gamle skole i Lunde 1811-1906. Foto Historisk Sognekort.

Det blev mig en lang årrække, det blev mig forundt at leve i Lunde samtidig med 5 præster og 10 andenlærere, af hvilke den sidste var min søn, Niels Aage Krag Nielsen (født 21. dec. 1871). Efter min fratrædelse fra  førstelærer- og kirkesangerembedet, flyttede jeg over til ham den 30. maj 1911 i den ny andenlærerbolig, som blev bygget 1906, hvor den gamle skole (1811-1906) stod, hvor jeg boede fra nov. 1863 til jeg den 19. sept. 1865 – en dag ligeså skøn som den 30. maj – flyttede over i degneboligen.

Jeg har truffet mange brave mennesker her, men mange er også gået bort i tidens løb, også af dem, der har gået i skole hos mig, og adskillige have også haft børn, ja endog børnebørn, her i skolen.

Den 11. juni 1870 ægtede jeg Kirsten Olsen Nylund fra Daugstrup. Vi havde 3 børn, Aage, som vi nu bor hos, Ingeborg (født 4. okt. 1875) og Oluf (født 26. juni 1877).
Ingeborg er for tiden indlagt som patient på rekonvalesentanstalten Helsebo pr. Hjallelse, hvorfra lægen giver udsigt til snarlig hjemsendelse. Oluf har været ude fra hjemmet siden 10. maj 1892, bl.a. gennemgået den lange og strenge tjeneste som dragon ved 2. dragonregiment på rytterkasernen i Odense og nu er i tjeneste ved grænsegendarmeriet i Kalvslund ved Ribe.

 

Jacob Krag Nielsen og frue ved lærerboligen i Lunde. Indgangen er flyttet fra sin oprindelige placering under tagvinduet. Foto efter stereoskopbillede optaget af Chr. Brøns. Privateje.

Jeg har oplevet mange lykkelige dage her i Lunde. Den mest skæbnesvange dag var den 25. november 1893, da et benbrud voldte mig et sengeleje på 2 år, og som jeg aldrig forvandt. Min hustru og datter var her i hjemmet i den tid. De mildnede ved deres kærlige og omhyggelige pleje den tunge tid. Senere kom Aage hjem fra seminariet i Skaarup og hjalp os i alle måder.

Den 19. juni 1899 kl. 7, eftermiddag, bragte Aage mig Stiftstidende med den glade tidende, at jeg den 16. var udnævnt til Dannebrogsmand.

Fra den 26. juni, da jeg blev bragt til sygehuset i Albanigade (Ischariem), har jeg ikke holdt skole. Men fra 30. okt. 1895 til den dag arbejdede Aage og jeg sammen. Vi havde hver eneste morgen klasserne samlede til morgensang. Jeg havde ventet, at ordningen med hjælpelærer kunne have vedvaret til den 4. juli 1912, hvis mit liv varede så længe. Sådan var det tilladt Lindhardt i Frørup og flere, men jeg blev overrasket ved af skolekommissionen og sognerådet at blive opfordret til at tage min afsked, og da jeg derhos fik den famøse § 8 stillet i udsigt, så søgte jeg afsked, som jeg fik fra 1. maj 1911.

 Den gamle andenlærerbolig i Lunde. Foto efter Historisk Sognekort.
Lærer H.C. Jensen har på skrivelsen noteret: Den 31.7.1914 modtog jeg under et feriophold på Torpegaard telefonisk meddelelse om lærer Krag Nielsens død. Han havde været syg temmelig lang tid.

 

Jacob Krag Nielsen og sønnen Aage Krag Nielsen, der 1911 afløste sin far som lærer i Lunde.
 
Skolelærer og kirkesanger Jacob Krag Nielsen var født 23. maj 1841 i Kølstrup Sogn, Bjerre Herred, Odense Amt. Gift med Kirsten Olsen Nylund. Død i Lunde 31. juli 1914.

Sønnen Niels Aage Krag Nielsen var født 21. december 1871. Død 17. januar 1934, Th. Kingos Sogn, Odense.
Fotos Historisk Sognekort.
Jacob Krag Nielsens hustru, Kirsten Olsen Nylund, Daugstrup, og datteren Ingeborg.
Jacob og Kirsten blev viet 11. juni 1870.

Lærerparret fik 3 børn, Aage født 1871, Ingeborg født 1875 og Oluf født 1877.

Kirsten døde 74 år gammel i Lunde den 18. juli 1924.
Ingeborg døde 44 år gammel i Lunde den 15. juni 1920.

Privatfoto.

  Førstelærer i Lunde og sognerådsformand Jacob Krag Nielsen foreviget i
  anledning af  udnævnelsen til Dannebrogsmand den 16. juni 1899.
  Privatfoto.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Jacob Krag Nielsens egen beretning om lærergerningen i Lunde har været publicert i "Lokalhistorisk Arkiv for Otterup Kommune" nr. 17 februar 1990.
Digitaliseret til Nordfynsk.dk i april 2016.

www.nordfynsk.dk